กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงใจ นะดาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเนตรนภา พิลารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอภิสรา เคนคม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2