กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดวงใจ นะดาบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : jai_jajai@hotmail.com

นางสาวเนตรนภา พิลารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : krunate2526@gmail.com

นางสาวอภิสรา เคนคม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0932575899
อีเมล์ : khenkhom2530@gmail.com