กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฎฐ์ฑกฤษณ์ ไชยจินดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชมัยพร ศรีสัตตรัตน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2