กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนวิยา สีดาห้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2