กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนวิยา สีดาห้าว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : nawiya1979@gmail.com

นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2