กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรมณี พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลลดา อินทร์สด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิราภรณ์ จันทบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1