ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลายปลาย รวมทั้งหมด
นักเรียนชาย 39 33 29 101 12 8 11 31 132
นักเรียนหญิง 39 44 21 104 21 20 13 54 158
รวม 78 77 50 205 33 28 24 85 290
                                                                                                         
ข้อมูล  1 ก.ค. 63