กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์พร พิรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฤทัยรัตน์ คำนนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐวัฒน์ ธงวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1