กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1