กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : manitja.2514@gmail.com

นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : loem.3358@gmail.com