กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทองคำ อุนาวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวบุษบา สาขะสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภลักษณ์ สุวรรณพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปุญญาพัฒน์ สลักคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุปราณี ศรีกู่กา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3